HET PROGRAMMA
WAAR IEDEREEN
MEE IS

WAAR STAAT TIM VOOR?

We gaan goed voorbereid naar de verkiezingen van 14 oktober. Dat doen we door naar jou, Turnhoutenaar, te luisteren. We gaan het gesprek aan op groepsvergaderingen met onze leden, maar we gaan ook de straat op.


Tijdens een caravantoer bijvoorbeeld, dé ideale gelegenheid om ons met elkaar te verbinden. TIM ontbreekt ook niet op de talloze adviesraden die Turnhout rijk is. Je merkt het. Ons programma is gemaakt door en voor de Turnhoutenaar en niet ergens op een partijbureau in Brussel.

Turnhout Iedereen Mee is een politieke partij die vertrekt vanuit lokale noden. TIM heeft de ambitie om alle Turnhoutenaren samen te brengen en te verbinden in hun liefde voor de stad en het streven naar een goed leven voor iedereen. TIM kiest voor een beleid dicht bij de mensen dat gericht is op de toekomst met kansen voor de volgende generatie. Dat is de basis van ons programma!

SAMEN MET RESPECT VOOR ELKAAR

We gaan voor een hartelijke samenleving met een bruisend stadshart. De leegstand van handelspanden willen we aanpakken door beginnende winkeliers de kans te geven om hun activiteit via een pop-up op te starten. De Herentalsstraat zouden we graag profileren als “straat van de smaak”. Daarnaast wensen we een halt toeroepen aan uitbreidingen buiten het kernwinkelgebied.

Door maandelijkse shoppingavonden met randanimatie te organiseren willen we het stadscentrum extra leven in blazen. Daarbij willen we de mogelijkheden bekijken om tijdens deze momenten goedkoop of gratis parkeren aan te bieden. Ook kortparkeren in functie van een snelle boodschap of afhaling willen we ondersteunen door exclusief afgebakende plaatsen te voorzien waar je maximum 15 minuten mag parkeren.

Vrije tijd zien we als een hefboom voor de sociale cohesie en verdraagzaamheid. Het verder inplanten van speeltuinen, maar ook de vernieuwing van bestaande speeltuinen en het toegankelijk maken van deze speeltuinen voor kinderen met een beperking vinden we zeer belangrijk. We willen ook verder werken aan de realisatie van de site “Waterheide” in Schorvoort. Een kiosk op de markt voor kleinschalige optredens moet worden voorzien zodat er altijd iets te doen is in ons stadshart. We zetten ook verder in op een vrijwilligerscoach/buurmakelaar om individuele talenten van onze bewoners op te sporen en in kaart te brengen zodat deze in eigen buurt kunnen worden benut. Het groen waar onze stad rijk aan is, willen we samen met de Liereman en De Kolonie projecteren als een nationaal park om bezoekers aan te trekken.

Elke Turnhoutenaar verdient een aangename en veilige plek om te wonen. We zullen het verhoogde budget van 5.000.000 euro per jaar blijven aanhouden voor de heraanleg van straten, voet- en fietspaden. Dit telkens in functie van het gebruik (bv. schoolomgeving) en de verkeersveiligheid. De afwerking van de regenwaterassen moet er voor zorgen dat er geen natte voeten meer zullen zijn bij een hevige regenval.

Via de binkbanken willen we nog meer plaatsen creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We hechten zoals elke Turnhoutenaar veel belang aan de netheid en veiligheid in onze stad. We gaan voor een stengere aanpak van sluikstorters, dit door de uitbreiding van het cameratoezicht en het doelgerichter inzetten van de mobiele camera’s. Ook het preventieve luik is hier belangrijk, zo willen we een plan uitwerken om aan de slag te gaan met hangjongeren.
De wijkagent speelt hierbij een belangrijke rol: door te kiezen voor 1 wijkagent per 2.000 inwoners, evolueert het aantal bij een toenemende bevolking. Ook willen we een verlichtingsplan uitwerken dat ten goede komt van de veiligheid en duurzaamheid (LED).

Omdat we willen gaan voor een duurzame toekomst zullen we inzetten op de fiets als vervoersmiddel. We zullen werken aan een verdere uitbouw van fietsenstallingen en we organiseren een groepsaankoop van fiets-chips. In geval van diefstal, kunnen dader en fiets gemakkelijk worden opgespoord.

De auto blijft welkom in het centrum van onze stad op de parkings vlakbij het kernwinkelgebied. Het huidige mobiliteitsplan zal worden gehandhaafd zodat de parkings ter hoogte van de Warande, Zeshoek, Patersstraat, Muylenberg en Turnova goed bereikbaar blijven. In functie van de verkeersveiligheid voeren we het huidige beleid verder uit: zone 30 binnen de ring, met uitzondering van de invalswegen en dit ook soortgelijk in de zuidelijke wijken.
Wat betreft mobiliteit zijn er grote uitdagingen. Gezien onze goede contacten met het agentschap wegen en verkeer blijven we de reeds lopende dossier op de voet volgen. Dit betreft de ondertunneling van de ring aan het kruispunt Graatakker, maar ook de Steenweg op Gierle… We willen dan ook zo snel mogelijk af van de zwarte kruispunten in onze stad. Ook voor de schoolgaande jeugd is het belangrijk dat we de huidige schoolvervoersplannen actualiseren in functie van hun verkeersveiligheid.

Turnhout is een stad in volle ontwikkeling. Bij projecten gaan we voor betaalbaar wonen: een mix van kleine woningen voor alleenstaanden en een aanbod voor tweeverdieners met kinderen. We handhaven daarbij ook de norm van 15% sociale woningen. Bij de Heizijdse Velden wil TIM een onderzoek naar de opties voor een multifunctionele infrastructuur: onderwijs, sport, ontmoetingscentrum, …

Zorg en welzijn blijft nog steeds een van onze prioriteiten. We moeten de regierol behouden voor kinderopvang en meer aanbod voorzien. Ook de uitbouw van dienstencentra op 4 plekken in de stad is de spil voor de dienstverlening in de zorg. Door het inzetten van de onderwijscheque willen we de armoede blijven bestrijden. Wij moeten extra inzetten op het opsporen van armoede en het ondersteunen van armoedeprojecten.

Wie in Turnhout woont, verdient tewerkstelling dicht bij huis. Zo gaan we voor de verder ontwikkeling van de KMO-zone aan Bentel. Leefloners willen we activeren, met de nodige ondersteuning. Maar wie niet wil meewerken, zal geschorst worden. Ook moeten we werken aan een betere afstemming van het huidige onderwijs op de arbeidsmarkt.
Wat betreft financiën moet het zuinig uitgavebeleid worden verdergezet. Een verhoging van de gemeentebelasting en onroerende voorheffing zijn voor TIM niet aan de orde.

ONZE PROGRAMMAPUNTEN UITGELICHT

Sinds de vorige verkiezingen hebben wij al enkele realisaties kunnen doorvoeren en daar zijn we trots op. Wij blijven ijveren voor een warme, groene en veilige stad.

'Parkeercontroles weer in eigen handen' voor meer orde en veiligheid


Het wegwerken van de wrevel rond de parkeercontrole op het bovengronds parkeren was één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2012.

'Stenen voor mensen'


In een warme stad die Turnhout wil zijn, moeten mensen zich thuis voelen. En mooie projecten die werkelijk het verschil maken, dragen daaraan bij.

Heb jij ook groene vingers?


Onze stad werkt met het principe van de 'groene vingers'. Dat zijn groene lussen die tot in het centrum komen. De omgeving van de fietsbrug en het gebied Heizijdse Velden met zijn Finse piste zijn daar een mooi voorbeelden van.

Wegen, pleinen, riolering worden vernieuwd


Tijdens deze legislatuur ging de helft van het investeringsbudget naar werken in de stad: zowel verkeerswerken als herinrichtingswerken. Een historisch record!